Autor:
Karin Allik

Õpetajahariduse teadusrakud

Teadusrakud on temaatilised ühe uurimisprobleemi või probleemide ringiga seonduvalt teadus- ja arendustööd tegevad uurimisrühmad, mille liikmeiks võivad olla ülikooli töötajad ja üliõpilased, aga ka inimesed meie partnerinstitutsioonidest. Teadusrakkude moodustamise eesmärgiks on luua parem süsteemne ülevaade sellest, milliste uurimisprobleemide lahendamisega ülikoolis tegeletakse ja kelle poole on võimalik pöörduda erinevatel teemadel.

 

 

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning kaasuvad probleemid lastel ja täiskasvanutel
Alus- ja alghariduse ainedidaktikate teaduspõhine arendamine 
Andekuspedagoogika
Bioloogia haridus
CLIL Teacher Training
Digipädevuste teadusrakk
Digitaalse kirjaoskuse arendamise teadusrakuke keelte-erialadel
Eesti hariduslugu
Eesti keele kui teise keele õppemetoodika
Eneseregulatsioon ja enesejuhtimine
Hindamine ja tagasiside ülikoolis
Humanitaarvaldkonna ainedidaktika
Informaatika didaktika töörühm
Kaasav haridus
Kakskeelsed keelepuudega lapsed: hindamisvahendite väljatöötamine
Keemia didaktika
Kiusamine
Kutsepedagoogika teadusrakk
Laste ja noortega filosofeerimine kriitilise mõtlemisoskuse arendajana
Laste ja perede heaolu-uuringute rühm
Laste kõne elektroonne korpus RusLAPSED
Laste kõneapraksia: avaldumine ja hindamine eesti lastel
Laste narratiivsete oskuste hindamine ja arendamine
Liikumisõpetuse teadusrakk
Loodusteadusliku karjääriteadlikkuse kujundamine
Loodusvaldkonna 3 ja 4 kooliastme e-tasemetööde kontseptsioon ja monitooring
Matemaatika ärevus
Matemaatika õpetamise metoodika teadusrakk (MÕM-teadusrakk)
Matemaatika õpiraskuste seos kognitiivsete oskustega
Matemaatika õppimise motivatsioon ja sellega seotud tegurid
Mitmekeelne ja -kultuuriline haridus
Narva linna eesti ja vene lokaalsed tekstid
Põhikooli esimese  ja teise kooliastme õpilaste üldise lugemisoskuse, suhtluspädevuse ning tekstimõistmisoskuse arendamine
Regionaalne areng rohepöörde tingimustes
Retseptiivne keelepuue: kvantitatiivne foneemikuulmine eesti koolieelikutel
Rossetti suhtlemise arengu testi kohandamine Eestis: väikelaste (0-36 kuud) kommunikatsioonioskuste hindamine
Situatsioonihuvi füüsika õppimisel
Transdistsiplinaarne lähenemine loodusainete õpetamisele
TÜ Narva Kolledži noorte uuringute töörühm
Usualane haridus
Uurimusliku õppe teadusrakk
Väljendusõpetus
Varajane sekkumine, alusharidus erivajadustega lastele
Vene keele ja soome-ugri keelte kontrastiivne leksikoloogia
Venekeelne laps eesti koolis
Venekeelsed tudengid eestikeelses rahvusvahelistuvas ülikoolis
Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk
Õpetaja professionaalne areng esmaõppe ja erialase karjääri kontekstis 
Õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste teadmised, oskused, uskumused ning kutsevaliku motivatsioon
Õpilaste ja õpetajate tegevusvõimekus
Õpilaste kogemused seoses aktiivsete ainetundide ja vahetundidega

#teadus
Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse kutsutakse esitama kaastöid

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.