Autor:
Karin Allik

Õpetajahariduse teadusrakud

Teadusrakud on temaatilised ühe uurimisprobleemi või probleemide ringiga seonduvalt teadus- ja arendustööd tegevad uurimisrühmad, mille liikmeiks võivad olla ülikooli töötajad ja üliõpilased, aga ka inimesed meie partnerinstitutsioonidest. Teadusrakkude moodustamise eesmärgiks on luua parem süsteemne ülevaade sellest, milliste uurimisprobleemide lahendamisega ülikoolis tegeletakse ja kelle poole on võimalik pöörduda erinevatel teemadel.

 

 

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning kaasuvad probleemid lastel ja täiskasvanutel
Alus- ja alghariduse ainedidaktikate teaduspõhine arendamine 
Andekuspedagoogika

Bioloogia haridus

CLIL Teacher Training

Digipädevuste teadusrakk
Digitaalse kirjaoskuse arendamise teadusrakuke keelte-erialadel

Eesti haridusmõtte- ja õpetajahariduse ajalugu
Eesti keele kui teise keele õppemetoodika
Eneseregulatsioon ja enesejuhtimine
Ennastjuhtiva õppija arengu toetamine
Etenduskunstid

Hindamine ja tagasiside ülikoolis

Informaatika didaktika töörühm

Kaasav haridus
Kakskeelsed keelepuudega lapsed: hindamisvahendite väljatöötamine
Keemia didaktika
Kirjanduse didaktika
Kiusamine
Kutsepedagoogika teadusrakk

Laste ja noortega filosofeerimine kriitilise mõtlemisoskuse arendajana
Laste ja perede heaolu-uuringute rühm
Laste kõne elektroonne korpus RusLAPSED
Laste kõneapraksia: avaldumine ja hindamine eesti lastel
Liikumisõpetuse teadusrakk
Loodusteadusliku karjääriteadlikkuse kujundamine
Loodusvaldkonna 3 ja 4 kooliastme e-tasemetööde kontseptsioon ja monitooring

Matemaatika õpetamise metoodika teadusrakk (MÕM-teadusrakk)
Matemaatika õpiraskuste seos kognitiivsete oskustega
Matemaatika õppimise motivatsioon ja sellega seotud tegurid
Matemaatika ärevus
Mitmekeelne ja -kultuuriline haridus

Narva linna eesti ja vene lokaalsed tekstid

Põhikooli esimese  ja teise kooliastme õpilaste üldise lugemisoskuse, suhtluspädevuse ning tekstimõistmisoskuse arendamine

Regionaalne areng rohepöörde tingimustes
Retseptiivne keelepuue: kvantitatiivne foneemikuulmine eesti koolieelikutel

Situatsioonihuvi füüsika õppimisel

Transdistsiplinaarne lähenemine loodusainete õpetamisele
TÜ Narva Kolledži noorte uuringute töörühm

Usualane haridus
Uurimusliku õppe teadusrakk

Väljendusõpetus
Venekeelne laps eesti koolis
Venekeelsed tudengid eestikeelses rahvusvahelistuvas ülikoolis
Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Õpetaja professionaalne areng esmaõppe ja erialase karjääri kontekstis 
Õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste teadmised, oskused, uskumused ning kutsevaliku motivatsioon
Õpilaste ja õpetajate tegevusvõimekus
Õpilaste kogemused seoses aktiivsete ainetundide ja vahetundidega

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Arutelugrupid saalis

Pedagogicumi teemaseminarid

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?