Alus- ja alghariduse ainedidaktikate teaduspõhine arendamine

Liikmed ülikoolist:

Krista Uibu, Aigi Kikkas, Kaire Jõgi, Esta Sikkal, Tiia Krass, Ilona Võik, Külli Hiiemäe-Metsar, Irja Vaas, Kristel Ruutmets

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Maiki Vanahans, Triinu Kärbla

Koostööpartnerid:

Tallinna Ülikool

Uuritavad probleemid:

I-II kooliastme õpilaste ja koolieelikute pädevused ja nende hindamine (nt suhtluspädevus, ettevõtluspädevus jt), õpetajate õpetamistegevused õpilaste pädevuste arendamisel.
Milliseid ainedidaktikate õpetamise mudelid on kõige sobivamad esmaõppes, valmistamaks ette lasteaia- ja klassiõpetajaid?
Milliseid muudatused tuleb sisse viia erinevates ainedidaktika ainetes ja moodulites, et tulevaste lasteaia- ja klassiõpetajate ettevalmistus vastaks kaasaja nõuetele ja vajadustele?

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Maiki Vanahans & Krista Uibu, Promoting Teachers’ Intercultural Competences for Teaching in the Diverse Classroom, EARLI SIG 10, 7.-9. september 2022
 • Krista Uibu, Promoting Teachers’ Intercultural Competences for Teaching in the Diverse Classroom, END 2022, 15.-17. juuni 2022
 • Krista Uibu THE DUAL ROLE OF SCHOOL MENTORS: HOW TO ESTABLISH TEACHING AND SUPERVISION GOALS? END 2022, 15.-17. juuni 2022
 • Krista Uibu, ettekanne algõpetuse konverentsil, veebruar 2022
 • Triinu Kärbla, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, 2021
 • Helin Puksand, ETAGi ja TÜ hariduskonverents, mai 2021
 • Külli Hiiemäe-Metsar, Development of students` entrepreneurial competences with tasks of basic school, ESU 2021

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

 • Heily Leola, Merle Taimalu: 2021 HTM-i koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava töörühm
 • Krista Uibu: 2021 – Eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi humanitaaria valdkonna retsensent, HARNO
 • Krista Uibu: 2020 – Üliõpilaste teadustööde riikliku konkurss, ETAG

Publitseeritud õppematerjalid:

Vaas, I. (2022). Kunstitegvused lasteaias. Tartu: Kröösus.

Publikatsioonid:

 • Saar, K., Loogus, T., & Uibu, K. (2022). Suulise suhtluse toetamine fiktiivse identiteedi keeleõppemeetodi abil. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 10(2), 277-304.
 • Timoštšuk, I., Uibu, K., & Vanahans, M. (2022). Estonian Preschool and Primary Teachers’ Intercultural Competence as Shaped by Experiences with Newly Arrived Migrant Students. Intercultural Education, 1-18.
 • Hiiemäe-Metsar, K., Raudsaar, M., & Uibu, K. (2021). Ettevõtluskirjaoskuse arendamine gümnaasiumis Junior Achievementi ülesannetega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 9(2), 184-211.
 • Kärbla, T., Uibu, K., & Männamaa, M. (2021). Teaching strategies to improve students’ vocabulary and text comprehension. European Journal of Psychology of Education, 36(3), 553-572.
 • Puksand, H., & Uibu, K. (2021). Soolised erinevused Eesti põhikooliõpilaste funktsionaalses lugemisoskuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri,  9(2), 47-71.
 • Sikkal, E.; Uibu, K.; Vaas, I.; Krass, T. (2021). Teaching Evidence-Based Subject Didactics in Primary Teacher Education. lnternational Electronic Journal of Elementary Education, 13 (5), 639−649. DOI: 10.26822/iejee.2021.218.
 • Taimalu, M., Uibu, K., & Leola, H. (2020). Eesti keele ja matemaatika õppevara valiku põhimõtted ja eesmärgid lasteaia- ja klassiõpetajate hinnangul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 164−191. DOI: 10.12697/eha.2020.8.2.07.
 • Uibu, K., Salo, A., Ugaste, A., & Rasku-Puttonen, H. (2021). Observed teaching practices interpreted from the perspective of school-based teacher educators. European Journal of Teacher Education, 1-19.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis