Tänapäevase õpikäsituse rakendamine

Euroopa Sotsiaalfond toetab tänapäevase õpikäsituse elluviimist struktuuritoetusega tänapäevase õpikäsituse rakendamiseks ning kompetentsikeskuste arendamiseks Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis. Eesmärk on toetada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Image
EL sotsiaalfond

 

 

Perioodil 2016-2018 toetati meetme raames järgmisi tegevusi:

Kursuste kalender

Lisainfo: Anne Raam, õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja, 737 6445, anne.raam@ut.ee

Projekti eesmärk on välja töötada ja läbi viia täiendusõpe, mis toetab õpetaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentside arendamist erinevatel kutsetasemetel kahes suures teemavaldkonnas: 1) enesejuhitud ja personaliseeritud õppimine, 2) õpetaja professionaalne areng.

Loodavad programmid on jätkusuutlikult kasutatavad ka pärast projekti lõppu. Selleks on need laiemalt seostatud TÜ õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum arendusrühmade tegevusega, sh uurimis- ja arendustöö ning nõustamisega.

Tegevuse eelarve perioodil 15.08.2016-14.06.2017 oli 202 684,74 €.

Koolituste kalender

Lisateave: Anne Raam, õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja, 737 6445, anne.raam@ut.ee

Õpetajakoolitus Tartu Ülikoolist (28.11.2016–27.11.2018)
Projekt toetab muudelt elualadelt õpetajakutsesse sisenejatele pedagoogilise pädevuse omandamist.Üldeesmärk on võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalsest ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest. Selleks pööratakse õpetajakoolituse kavandamisel ja läbiviimisel suurendatud tähelepanu õppe sisule, õppes rakendatavale metoodikale ja õppe vormile. 

Projekti eelarve on 62 665,80 €.

Lisateave: õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam, 737 6445, anne.raam@ut.ee

 

Õpiabiõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist (28.11.2016–27.11.2018)
Projekti raames pakutakse Tartu Ülikooli poolt terviklahendusena eripedagoogilist õpet õpetajatele eesmärgiga toetada õpiabi vajavate laste õpetust. Õppekavas sisalduvad õppeained on jätkusuutlikult kasutatavad ka pärast projekti lõppu.

Projekti eelarve on 50 046,60 €.

Lisateave: õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam, 737 6445, anne.raam@ut.ee

 

Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- või füüsikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolis (01.11.2016–31.10.2018)
Projekti „Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- või füüsikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolis“ eesmärk on anda juba koolis töötavatele või tööd alustavatele pedagoogilise kõrgharidusega õpetajatele võimalus lisaeriala omandada mõne loodusteadusliku aine õpetamiseks põhikooli tasemel. Õpingute käigus omandavad õpetajad nii ainealaseid, ainedidaktilisi kui ka valdkonnaüleseid teadmisi ja oskusi. Õppetöö läbiviimisel osalevad nii erialaainete spetsialistid kui ka koolikogemusega praktikud. 

Projekti eelarve on 62931,36 €.

Lisateave: loodusteadusliku hariduse teadur Klaara Kask, 737 5084, klaara.kask@ut.ee

 

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolis (01.11.2016–30.06.2018)
Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut pakub alates 01.01.2017 võimalust põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala omandamiseks põhitöö kõrvalt. Programmi käigus omandatakse vajalikud praktilised teadmised matemaatika õpetamise didaktikast, süvenetakse koolimatemaatikas õpetatavatesse teemadesse, tutvutakse kõrgema matemaatika alustega ning kujundatakse IKT vahendite ja tarkvaraprogrammide kasutamise oskus ainetundide läbiviimisel.

Projekti eelarve on 48432,00 €.

Lisateave: matemaatika didaktika nooremlektor Sirje Pihlap, 5341 6441, sirje.pihlap@ut.ee

Uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks.

Kooliarendusprogramm toetab Tartu ülikooli koostöös haridusasutuste ja teiste partneritega (Tallinna ülikool, haridus- ja teadusministeerium) arendusuuringuid, mis annavad praktilise väljundi õppimisse, õpetamisse ja haridusjuhtimisse.

Foto Andres Tennus

Praktikakogukonna tänusündmus

Praktikakogukonna tänusündmus

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“