Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm 2021-2023

COVID-19 levik on tinginud selle, et aeg-ajalt on osa koole, klasse või ka lasteaia rühmi sunnitud rakendama distants- või põimõpet, mis suurendab veelgi õpetajate tavapärast koormust. Kuigi suur osa õppijaid tuleb muutunud oludes kenasti toime, on ka neid, kes vajaksid enam tuge ning siin saaksid ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased koole ja lasteaedu aidata. Lisaks pandeemiast tingitud mõjude leevendamisele on programm mõeldud ka Ukraina sõjapõgenike toetamiseks meie haridussüsteemis.
Eriti oodatud on nende üliõpilaste panus, kel on juba varasem õpetajakogemus või kes on läbinud õpingud sellises mahus, et tunnevad end kindlalt õpilaste ja õpetajate aitamisel. Samas on sõltuvalt üliõpilase kompetentsidest, muudest elu- ja töökohustustest ning COVID-19 leviku situatsioonist võimalik haridussüsteemi toetamisse panustada erineval viisil. Meie eesmärk ei ole siiski õpetajaid asendada, vaid eelkõige abistada. Vabatahtlik peab olema õpetaja abi, kes tema juhendamisel ja vastutusel aitab tegevustes, kus vabatahtliku oskused ja kasu kõige suurem.

Projekt on suurepärane võimalus õpetamise kogemuse saamiseks, sest tuleb teha tunniks ettevalmistus, mõelda läbi tehnilised lahendused ja tund õpilasega või õpilastega läbi viia. Eestis on väga palju õpilasi, kellel oleks kasvõi natuke lisaabi tarvis ja see programm aitab seda puudust leevendada.

Anna-Liina Kask

Õpetajale

 

Vabatahtlik õpetajakoolituse üliõpilane Tartu Ülikoolist saab tulla kooli ja lasteaeda abiks nii distantsilt kui füüsiliselt:

õpetajale

 • õppematerjali ettevalmistamisel (töölehed, esitlused, videod, testid, ristsõnad, mängud)
 • tunni või selle osa läbiviimisel
 • individuaalsel tööl õpilasega
 • kirjalike tööde tagasisidestamisel

õpilasele

 • uue materjaliga tutvumisel
 • kodutööde tegemisel
 • õpitu kordamisel
 • eksamiteks valmistumisel
 • kodutöö tagasisidestamisel
 • olümpiaadiks valmistumisel
 • andeka õpilasega süvendatud töötamisel
 • sihtkeeles eneseväljenduse arendamisel

Koolidele ja lasteaedadele on see tasuta!

Algul tundus see mõte mulle veidi hirmutavana, kuid otsustasin õpetamiskogemusest ja lastega tegelemise võimalusest kinni haarata [...] Ma olen tänulik, et ise alles esimesel õppeaastal olles saan tunda, kuidas on õpetaja rollis olla. Nüüd võin julgelt öelda, et tahan saada klassiõpetajaks ja kindlasti jätkan ka programmis osalemist.

Kateriine Visk

Üliõpilasele

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus võimaldab ülikoolidel suunata üliõpilasi koolidesse ja lasteaedadesse õpetajaid ja õpilasi toetama.

Saad valida Sulle sobiva koha ja abi andmise vormi ning kui leidub asutus, kelle vajadused nendega kattuvad, viime teid omavahel kokku.

Vabatahtlikule on võimalik

 • maksta üliõpilasele stipendiumi (6 eurot 60 min)
 • hüvitada üliõpilase sõidukulud õppeasutuse abistamisel
 • arvestada vabatahtlikku tööd vabaainena SVHI.00.029 „Õppijate ja õpetajate toetamise praktika“ (3 EAP) 

Vabatahtlikuna tuleb täita kõiki nakkuse leviku vältimise reegleid ning lähtuda töö- ja puhkeaja seadusest.
Ukraina sõjapõgenikke toetama minnes tutvu eelnevalt, kuidas kriisis lapsi toetada.

Perioodil 26. märts 2021 kuni juuni 2023 saab Tartu Ülikool hüvitada üliõpilase sõidukulud, kui abi vajava õppeasutuse abistamiseks peab liikuma ühest asulast teise kas ühis- või isikliku transpordiga. Sõidukulu hüvitise saamiseks tuleb üliõpilasel mööduval kuul tekkinud sõidukulu hüvitamise taotlused-aruanded (isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise taotluse vorm | ühistranspordi sõidukulude hüvitise taotluse vorm) esitada digiallkirjastatult kuu viiendaks päevaks (05.01.23, 05.02.23, 05.03.23, 05.04.23, 05.05.23, 05.06.23) Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi projekti koordinaatorile Annika Konsap (annika.konsap@ut.ee), kellelt saab vajadusel küsida täiendavat infot. Kütusetšeki kuupäev võib erineda sõidu toimumise kuupäevast kuni 7 päeva võrra, st kui pead enam liikuma, siis tangi ja kogu mitu tšekki. Kui oled taotluse tabelist läbitud kilomeetrid kokku arvutanud, siis arvesta näidise alusel ka kütusekulu. Selle alusel hüvitab ülikool kütusekulu. Võimalusel lisa kütusetšekid või ühistranspordi piletid taotlusega samasse digikonteinerisse. Taotlusi hakatakse menetlema, alates kuu kuuendast kuupäevast.

Stipendiumi saamiseks tuleb üliõpilasel:
1. esitada praktika protokoll vabatahtliku töö perioodil kuni 31. mai 2023 iga töönädala lõpus (reedel) Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi projekti koordinaatorile Annika Konsap (annika.konsap@ut.ee);
2. esitada eelmise kuu andmete kohta õppeasutuse kontaktisiku poolt digiallkirjaga kinnitatud protokoll tähtajaks iga kuu viiendaks päevaks Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi projekti koordinaatorile Annika Konsap (annika.konsap@ut.ee).

 

NB! Stipendiumit on võimalik välja maksta vaid aktiivsetele üliõpilastele, st pole võimalik välja maksta kui üliõpilane on akadeemilisel puhkusel või ülikoolis eksternina!

Vabatahtlikku tööd saab arvestada TÜ õpingutes vabaainena SVHI.00.029 „Õppijate ja õpetajate toetamise praktika“.
Praktika on vabatahtlik õppetöö osa, mille eesmärgiks on koolis/lasteaias/ülikoolis läbiviidava õppe- ja/või kasvatustöö kogemuse ja selle mõtestamise kaudu toetada üliõpilaste kujunemist õpetajaks/tugispetsialistiks.
Praktika kogumaht on 3 EAP:
12 tundi - kokkulepete sõlmimine õpetajaga/õppejõuga ning eneseanalüüsi koostamine;
66 tundi - kõik kooli/lasteaia/ülikooli praktikajuhendajaga kokku lepitud tegevused, mida üliõpilane teeb õpilaste/laste õppe- ja/või kasvatustöö toetamiseks või ülikoolis õppeassistendina õppejõu toetamiseks, sh ka ettevalmistavad tegevused.
Seega see ei eelda praktika 66 tundi otsest õppe- ja/või kasvatustöö läbiviimist – aine läbimiseks vajalik kontakttundide arv on vähemalt 26 (astronoomilist) tundi.
Üliõpilase kontaktisikuks praktika õppeasutuses on praktikajuhendaja ja/või kooli/lasteaia praktika koordinaator. Ülikoolipoolne üliõpilase ja praktikajuhendaja kontaktisik on Pedagogicumi praktika korralduse ja -arenduse peaspetsialist Aili Saul (aili.saul@ut.ee). Üldised vabatahtlike programmi puudutavad küsimused palun suunata Pedagogicumi koordinaator Tiina Tuhkur (tiina.tuhkur@ut.ee).

 • Ülikoolipoolne kontaktisik teavitab kirjalikult praktikaasutust ja üliõpilast võimalikust koostööst praktika läbimiseks, sh edastab mõlemale poolele kontaktandmed (e-post). 
 • Üliõpilane ja praktikajuhendaja lepivad omavahel kokku tegevustes, mis on kooskõlas praktika eesmärgi ja mahuga.
 • Üliõpilane täidab praktika ajal praktikajuhendajaga kokkulepitud tegevused. 
 • Üliõpilane täidab praktika ajal jooksvalt praktika protokolli ning esitab selle kuni 31. mai 2023 iga töönädala lõpus (reedel) Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi projekti koordinaatorile Annika Konsap (annika.konsap@ut.ee).
 • Üliõpilane esitab eelmise kuu andmete kohta õppeasutuse kontaktisiku poolt digiallkirjaga kinnitatud protokolli tähtaegadeks 05.02.23, 05.03.23, 05.04.23, 05.05.23, 05.06.23 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi projekti koordinaatorile Annika Konsap (annika.konsap@ut.ee).
 • Praktika lõppedes üliõpilane analüüsib praktika kogemust, vastates eneseanalüüsi küsimustikule, mis saadetakse osalejatele programmi lõpus.

Praktika sooritamise tingimusteks on üliõpilase poolt nõuetele vastavate protokollide esitamine ülikoolipoolsele kontaktisikule ja eneseanalüüsi küsimustiku täitmine. Õppeaine lõpphindamine on mitteeristav.
Aine tühistamise lõpptähtaeg on 01.05.2023 – kui aine läbimiseks vajalikud tunnid (26 astronoomilist kontakttundi) semestri lõpuks tõenäoliselt täis ei saa, tuleb selleks kuupäevaks ainelt maha registreeruda! Sellisel juhul palun võtta ühendust Pedagogicumi koordinaator Tiina Tuhkur (tiina.tuhkur@ut.ee) või praktikakorralduse ja -arenduse peaspetsialist Aili Saul (aili.saul@ut.ee).

Rõõm oli näha, et ka distantsõppel olid õpilased harjunud õppima ja kaasa töötama (ka kõige raskema ülesandega - kaamerate sisselülitamisega - saadi ilusti hakkama) [...] Tore oli õpilastelt saada tunni lõpus positiivset tagasisidet ning see innustas mind kui õpetajat edasi liikuma, vaatamata raskele (koroona)ajale.

Diana Memberg
Praktikakogukonna tänusündmus

Praktikakogukonna tänusündmus

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“