Tartu Ülikooli Pedagogicum

Pedagogicum on vormilt konsortsium, mis koordineerib Tartu ülikoolis õpetajakoolitust ja haridusteadust. Pedagogicumi töös osalevad kõik neli ülikooli suurt valdkonda, kuid juhtroll on haridusteaduste instituudil. Pedagogicumi nõukogu esimees on õppeprorektor.

  • Tegeleme haridusteaduse ja teaduspõhise õpetajakoolituse arendamisega.
  • Usume, et haridusuuenduses on ühiskonna arengu oluline võti.
  • Taotleme, et kõik ülikoolist tulevad õpetajad oleksid heade erialaste teadmiste ja õpetamisoskustega ning lähtuksid nüüdisaegsest õpikäsitusest.
  • Arendame õpetajakoolitust nõudlikumaks, paindlikumaks, koostöisemaks ja mõtestatumaks. 

Teeme koostööd paljude koolidega, meie võrgustikku on oodatud kõik, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna arengusse läbi kaasaegse ja kvaliteetse hariduse.

 

Pedagogicum õpetajahariduse ja haridusteaduste edendamisel

Tartu Ülikooli Pedagogicum asutati rektor Alar Karise eestvõttel ja professor Tõnu Meidla juhtimisel suuresti 2008. aasta vältel. Oma tööd alustas Pedagogicum 2009. aastal ülikooli asutusena. Pedagogicumi esimeseks valitud juhiks sai Margus Pedaste, kes täitis seda rolli 15 aastat. Esimesed aastad töötaski Pedagogicum asutusena, kus toimetasid ühtse meeskonnana akadeemilised ja mitteakadeemilised töötajad. 2012. aastal alustas Pedagogicum uues vormis – konsortsiumina, mille tegevuse administratiivtuge pakkus õppeosakond, Pedagogicumi töötajad olid aga haridusteaduste instituudis. 2016. aasta jaanuari keskpaigast jõustus Pedagogicumi statuudi muudatus, mille kohaselt asus Pedagogicumi asjaajamist ning muud administratiivtööd korraldama ja selle eest vastutama haridusteaduste instituudi juhataja. Pedagogicumi töö sisulise korraldamise ja juhtimise eest vastutas Pedagogicumi valitud juhataja.

Suuremateks teetähisteks Pedagogicumi tegevuses on olnud õpetajahariduse kutseõpingute mooduli arendamine, mitmete Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengufondi projektide koordineerimine (Eduko, kaks kompetentsikeskuse projekti, baaskoolituste projektid ja praktikaarenduse projekt PRÕM, õppelaborite arenduse projekt), pedagoogiliste praktikate süsteemi arendamine ja innovatsioonikoolide võrgustiku loomine, õppelaborite arendamine ja haridusuuenduskeskuse käivitamine, õppe- ja teadusvaldkonna üleülikooliliste evalveerimiste koordineerimine, paljude seminaride ja konverentside korraldamine. Kõike seda on tehtud ülikooli erinevate üksuste inimesi koostööle kutsudes ja neile tegutsemiseks võimalusi luues.

Õppeprorektor Martin Hallik võttis kasutusele mõisted suur Pedagogicum ja väike Pedagogicum. Esimene neist hõlmab kõiki Tartu Ülikooli erinevate struktuuriüksuste töötajaid, kes Pedagogicumi statuudist ja arengukavadest lähtuvalt ühiselt kokku lepitud tegevustesse panustavad. Väike Pedagogicum hõlmab aga neid inimesi, kelle igapäevane töö on seotud eelkõige just Pedagogicumi töödega. Sellisteks ametikohtadeks on olnud kõige püsivamalt Pedagogicumi koordinaatori ning praktikate peaspetsialisti ametikoht. Lisaks sellele on Pedagogicumi meeskonda kuulunud ka erinevate projektide koordinaatorid, kommunikatsioonile ja turundusele keskendunud inimesed.

 

Margus Pedaste, 2021
Pedagogicumi juhataja 2009-2023