Praktikate info üliõpilastele

Praktika on Tartu Ülikooli kõigi õpetajakoolituse erialade kohustuslik osa, mille maht kogu õppeperioodi peale on vähemalt 24 EAP. Praktika eesmärk on omandatud teadmiste sidumine tulevase töökeskkonnaga ning kutseoskuste arendamine.

Praktika toimub olenevalt liigist praktikaasutuses, kellega ülikoolil on koostööleping. 

PRAKTIKAASUTUSED

PRAKTIKAD ÕPETAJAKOOLITUSES

Praktikandi meelespea

 • Osale kindlasti praktikaaine avaseminaril, kus jagatakse täpsemat infot praktika toimumise ning korralduse kohta (praktika eesmärk, õpiväljundid, ülesanded, hindamine, juhendid ja muud dokumendid)
 • Kooskõlasta praktikaga seonduv info praktikaaine vastutava õppejõuga või praktika koordinaatoriga (asutus, kus praktikat sooritama hakkad; sinu juhendaja(d) praktikaasutuses kui ka ülikoolis (kui on määratud); praktika ajakava ning maht)
 • Tutvu praktikaaine ülesannete ja muude vajalike materjalidega enne praktikale minekut
 • Analüüsi ning mõtesta läbi praktikaaine õpiväljundid
 • Sea endale ka isiklikud eesmärgid praktikal. Mõtle, mis sind huvitaks, milles sa tahad selgust saada. Eesmärkide seadmisel toetu eneseanalüüsile
 • Tutvu praktikaasutuse kodukorraga
 • Tee aegsasti kokkulepped ning räägi läbi praktikaplaan oma juhendaja(te)ga (praktika periood, kuupäevad, praktikaplaan)
 • Tutvusta või loe koos juhendajaga (asutuses) praktikaaine juhendit. Rääkige läbi seal välja toodud ülesanded tudengile kui ka juhendajale ning täpsustage lähtuvalt isiklikud vastastikused ootused ja soovid. Kui aines on selleks vastav vorm, kasuta seda
 • Vajadusel, kui praktikaasutus seda soovib, küsi perearstilt tervisetõend (tõend tööks lasteasutuses) ning esita koopia oma juhendajale
 • Praktikaasutuses järgi ning pea kinni sealsest kodukorrast, käitu viisakalt
 • Praktikaasutusse minnes riietu viisakalt
 • Praktikaasutuses nähtut ja kogetut aruta ainult õppetöö raames ning pea kinni isikuandmete kaitse põhimõtetest
 • Praktika kestel täida praktikajuhendis ja avaseminaris tutvustatud ülesandeid ning esita need vastavalt aines saadud juhistele
 • Võimalusel ning eelnevalt nõusolekut küsides, vaatle asutuses ka teiste õpetajate tunde/teisirühmi
 • Vaatlustel jälgi tähelepanelikult, tee märkmeid ning sellest lähtuvalt analüüsi ja planeeri oma järgmisi praktikapäevi
 • Tegevus(t)e läbiviimise järel analüüsi seda koos oma juhendajaga ning reflekteeri kirjalikult kogetut kohe peale praktika tundi/rühmategevustust. Hiljem on raske meenutada olnut, sest iga praktikal viibitud päev toob kaasa uut informatsiooni, uusi kogemusi ja olukordi, mida lahendada
 • Täida paralleelselt praktika sooritamise ajal ka praktikapäevikut või muud formaati vastavalt aines saadud juhistele
 • Eelnev analüüs/refleksioon on aluseks järgmiste tegevuste kavandamisel praktikal
 • Osale aktiivselt praktikaasutuse igapäevases tegevuses, võimalusel võta osa asutuses praktikaajale jäävatest muudest üritustest
 • Ole aktiivne ja küsi julgelt! Juhendaja on sinu kõrval selleks, et sind juhendada ja sulle nõu anda
 • Praktika sooritamine on Sinu vastutus, võta sellest maksimum ja ole pühendunud!
 • Pea kinni oma juhendaja tööajast ning teie omavahelistest kokkulepetest
 • Kui sul ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik kokkulepitud ajal praktikale minna, siis teavita viivitamatult sellest praktikaasutuse juhendajat ning lepi kokku uus aeg
 • Kui pead mõjuvatel põhjustel praktika katkestama, siis teavita viivitamatult sellest oma praktika juhendajat, praktikaaine vastutavat õppejõudu ning vajadusel praktika koordinaatorit
 • Vormista praktikaainest tulenevalt vajalikud praktikadokumendid ja/või lõplik praktikaaruanne/praktikapäevik vastavalt aines saadudjuhistele
 • Lisa praktika juhendajalt saadud hinnanguvorm praktikaaruandesse/praktikapäevikusse
 • Analüüsi kas ja kuidas on endale seatud eesmärgid praktika raames saanud täidetud
 • Osale kindlasti praktikaaine lõpuseminaril
 • Praktika lõppedes täna oma juhendaja(id)t ning võimalusel ka praktikaasutuse juhtkonda praktika sooritamise võimaldamise eest 
 • Anna tagasisidet praktikaaine lõpuseminaris või vasta aine lõpus saadud tagasiside küsimustikule
Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Joonas Asumets ja Hele-Mai Viltrop, kõrvuti portreed

Gümnaasiumist ülikooli, ülikoolist unistusteni

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?