Skip to main content

Praktikate info üliõpilastele

Praktika on Tartu Ülikooli kõigi õpetajakoolituse erialade kohustuslik osa, mille maht kogu õppeperioodi peale on vähemalt 24 EAP. Praktika eesmärk on omandatud teadmiste sidumine tulevase töökeskkonnaga ning kutseoskuste arendamine.

Praktika toimub olenevalt liigist praktikaasutuses (kool, lasteaed), kellega ülikoolil on koostööleping, või ülikoolis. Praktikal on juhendaja (õppejõud) ülikooli poolt ja enamasti ka praktikaasutuse poolt.

Päevaõppe tudengite praktika toimub enamasti Tartu linna või maakonna koolides ja lasteaedades. Sessioonõppe tudengid valivad praktikaasutuse praktikaaine avaseminaris ülikooli koostööpartnerite hulgast. Tegevõpetajad sooritavad alates 2019/2020 õppeaastast oma pideva pedagoogilise praktika ülesanded oma töökogemuse põhjal.

Enne esimest praktikale minekut tuleb läbida perearsti juures tervisekontroll ning saada tervisetõend.

Praktikale registreerumine toimub ÕISis nagu teistegi ainete puhul. Pidev praktika ja põhipraktika on iga õppekava puhul vastava teaduskonna koodiga ning nende ainete täpsed nimetused on seotud õppekava nimetusega, näiteks: kehalise kasvatuse pidev praktika KKSP.02.040.

Päevaõppe üliõpilasele tehakse nädal-kaks enne praktika algust teatavaks praktikaasutus, kus ta sooritab praktikaülesandeid, ning juhendaja nimi ja kontaktid. Sessioonõppe tudengid valivad praktikaasutuse ülikooli koostööpartnerite hulgast praktikaaine avaseminaril ning teatavad oma valiku praktikaaine õppejõule. Pärast praktikaasutustega kooskõlastamist teatatakse üliõpilasele juhendaja/mentori nimi ja kontaktandmed. Praktikakoha muutmine on võimalik vaid erandjuhtudel, täpsemat infot annab ülikooli praktikakoordinaator Aili Saul.
Avaseminaris annab praktikaaine õppejõud praktika täpsemad juhised: praktika eesmärk, õpiväljundid, ülesanded, hindamine, juhendid ja muud dokumendid. Lisaks on soovitav tutvuda praktikaasutuse kodukorraga, mille leiab üldjuhul asutuse veebilehelt.

Üliõpilane lepib kokku esimese kokkusaamise aja praktikaasutuse juhendaja või mentoriga.  Kui samasse praktikaasutusse suundub mitu tudengit, on soovitav leida kõigile ühine aeg.

Enne praktikapäevi tutvub üliõpilane Moodle’is vajalike materjalidega.
Praktikaasutuses järgib üliõpilane sealset kodukorda ning aine praktikajuhendit, käitub viisakalt ja korrektselt ning peab kinni kokkulepetest. Praktikaasutuses nähtut ja kogetut arutatakse ainult õppetöö raames, pidades kinni isikuandmete kaitse põhimõtetest.
Praktika kestel täidab üliõpilane juhendis sätestatud ja avaseminaris tutvustatud ülesandeid ning sisestab vastava info määratud tähtajaks Moodle’isse.
Kui üliõpilasel ei ole võimalik kokkulepitud ajal praktikaasutusse minna, tuleb tal sellest viivitamata teavitada praktikaasutuse juhendajat või mentorit ning leppida kokku uus aeg.

Üliõpilane vormistab praktikaaruande Moodle’is ja osaleb praktika lõpuseminaris ülikoolis.

#õppimine
Üliõpilased raamatukogus

Täiendusõpe

Jaga
17.11.2021
#õppimine
Üliõpilased

Praktikad õpetajakoolituses

Jaga
16.11.2021
#õppimine
Üliõpilased raamatukogus

VÕTA õpetaja kutseõpingutes

Jaga
10.11.2021