Vilistlaste tagasiside uuring

Head õpetajakoolituse vilistlased!

Esmalt täname Teid, et olete usaldanud Tartu Ülikooli ning oma õpetajakoolituse õpingud just mõnel meie õppekaval läbinud. 

Selleks, et tagada õppetöö kvaliteet ning pakkuda vilistastele õpetaja ja haridusvaldkonna spetsialisti tööks vajalikke täiendkoolitusi pärast õpingute lõppu, on oluline saada ülevaade Teie kogemustest õpetajakoolituse õppekaval ning saadud teadmiste rakendamisest praktikas.

Oleme väga tänulikud, kui leiate 15 - 20 minutit oma väärtuslikku aega süveneda, mõelda hetkeks tagasi oma õpingutele ning vastata all lingil olevale ankeetküsimustikule. Ankeetküsimustik on anonüümne. Küsimustiku eesmärk on mõista, millised on olnud teie kogemused ning kuidas hindate ettevalmistust õpetaja/haridusvaldkonna spetsialisti tööks Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekaval. Püüame välja selgitada, millised aspektid õpetajakoolituse kogemustest võiksid olla õpetajaks õppija/haridusvaldkonna spetsialisti jaoks kõige efektiivsemad, kuidas on läbitud õpingud toetanud Teie kutsekompetentside arengut ning millised on õppekava läbinud vilistlaste täiendõppe vajadused.

Kui oled lõpetanud õpetajakoolituse kutseõpingud või läbinud õpetajakoolituse õppekava (sh eripedagoogika, logopeedia, kaasava hariduse ja sotsiaalpedagoogika suuna) Tartu Ülikoolis, siis palun vasta SIIN LINGIL olevale küsimustikule. 

Tartu Ülikooli õpetajahariduse ja haridusteaduste tegevuskavas on õppetöö eesmärgiks tagada lõpetajate arvu kasv ja tegevõpetajate professionaalse arengu võimalused vastavalt riiklikele vajadustele, säilitades õppetöö parima kvaliteedi. Tartu Ülikooli Pedagogicum on arengukava vastava eesmärgi toetamiseks läbi viimas uuringut, et välja selgitada vilistlaste ning koolide ja lasteaedade juhtide hinnanguid õpetajate jt haridusspetsialistide ettevalmistuse kohta Tartu Ülikoolis. Koolide ja lasteaedade juhtide hinnangute väljaselgitamiseks viime läbi poolstruktureeritud intervjuud ning vilistlaste tagasiside kogumiseks on koostatud ankeetküsimustik. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning tulemusi kasutatakse valdkonna arendustöös.

Täname tagasiside ja panuse eest valdkonna arendustöös!

ANKEETI TÄITMA

Triin Nooska

Vilistlasblogi | Triin Nooska: Oo, kas kõik lubadused lähevadki plaanitult?

Alumni Talks

Jaanuaris toimub esimene välisvilistlaste loengusari