PRÕM

PRÕM on toetusskeem, mis hõlmab järgmisi tegevusi:

  • praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika
  • kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine
  • keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Toetusskeemi rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium ning rakendusüksus Haridus- ja Noorteamet.
Programmi abikõlblikkuse periood 01.03.2015–31.12.2021.
 
Programmi raames toetatakse järgnevaid tegevusi:
8.1 – Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides
8.2 –  Praktilise õppe tähtsustamine
8.3 –  Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine
8.4 – Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele
8.5 – Õpetajakoolituse praktika arendamine
8.6 – Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine
8.7 – Kutsehariduse maine tõstmine
8.8 – Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses 

Tartu Ülikool osaleb tegevustes 8.1, 8.4, 8.5 ja 8.8.

Tartu Ülikooli tegevused PRÕM toetusskeemi raames aastatel 20162021

Tartu Ülikool, Pedagogicumi eestvedamisel, osales aastatel 2016–2021 PRÕM toetusskeemi tegevustes: 8.1. praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides, 8.4. sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele 8.5. õpetajakoolituse praktika arendamine ja 8.8. täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses. Antud tegevuste raames keskenduti valdkondlikult kui ka praktikaainete üleselt õpetajakoolituse praktikate sisulistele arendustegevustele kui ka praktikavõrgustikku toetavatele tegevustele.

Projekti vältel toimunud arendusseminaride toel läbisid praktikaained uuendusi nii hindamissüsteemis, sisu ülesehituses, kui ka mahus parema sidususe saavutamiseks alusmooduli, kutsestandardi (mis vahepeal oli läbinud põhjaliku uuenduse) ning teiste õppeainete ja ainedidaktikaga. Ka õppekavad kohandati uuendatud õpetaja kutsestandardiga. 2017. aastal analüüsis teadurite rühm välismaiseid parimaid praktikad õpetajakoolituses ja sellest lähtuvalt muudeti õppeaine pidev pedagoogiline praktika (PPP) ülesehitust. Ka PRÕM tegevused toetasid PPP praktikates vajalike muudatuste elluviimist ning seda eelkõige üliõpilaste tugiisikute tasustamisel. PPP-l on tugiisikud (mentorid praktikaasutuses) üliõpilastele toeks läbivalt kolme semestri (v.a eripedagoogid) jooksul ning seda eelkõige selleks, et aidata üliõpilastel siduda ülikoolis õpitud teooria rohkem praktika ja seeläbi ka üldpedagoogiliste pädevuste omandamisega.

Aastal 2018 sai projekti toel välja arendatud Tartu Ülikooli õpetajakoolituse koostöölepingutel põhinev  praktikakorralduse süsteem, mis on nüüdseks juurutatud ja toimib sujuvalt. Koostöölepingud, mis olid välja töötatud koostöös koolijuhtide ning ülikooli õppejõududega, on aastal 2021 uuesti üle vaadatud ning täiendatud vastavalt praktikakogukonnalt saadud tagasisidele. Tagasiside praktikabaasidelt on olnud positiivne ning enamus eelnevatest lepingupartneritest on soovinud koostöölepingutega ka uuel perioodil jätkata. 2022. aasta märtsiks on sõlmitud ligi 300 koostöölepingut (sh Narva Kolledži lepingud).

Väga suure osa Tartu Ülikooli PRÕM tegevustest moodustasid praktikaasutuste juhendajatele ja mentoritele suunatud koolitused ja seminarid. Esimestel projekti aastatel keskenduti just refleksiooni ja tunnivaatluse teemadele, et ühtlustada praktikajuhendajate ja üliõpilaste arusaama refleksioonimudelist. Koolituste ja seminaride teemad lähtusid otseselt praktikajuhendajate ja üliõpilaste tagasisidest ning neid lisandus vajaduspõhiselt ka projekti raames. Läbi erinevate koolituste ning seega ka läbi ülikoolipoolse toetuse on võimalik toetada praktikaasutusi nende kujunemisel hea kvaliteediga praktikaasutusteks. Osalejate tagasiside on kinnitanud, et praktikakogukond väärtustab toimunud sündmuste vajalikkust ning hea praktika näidete jagamise olulisust.

Lisaks toimusid mitmed õppevisiidid erinevatesse Eesti õppeasutustesse nii tudengitele kui ka õppejõududele. Erinevad õppevisiidid on andnud võimaluse vahetumalt lõimida omavahel praktika (näha, mida tehakse lasteaedades-koolides) ja teooria (arutelud järgnenud seminarides, kuivõrd nähtu sobitub meie arusaama praktikast) ning seeläbi ühtlustada arusaamu õppejõudude - asutuste - üliõpilaste praktika nägemuses. Lisaks on andnud erinevad õppekäigud võimalusi tutvuda erinevate asutuste organisatsioonikultuuri ja õppetööga ning laiendanud praktikaasutuste koostöövõrgustikku. Uusi teadmisi ning hea praktika näiteid sai käidud omandamas ka välisriikides. Toimus õppevisiit TÜ õpetajakoolituse praktikakogukonna liikmetele Ostrava Ülikooli ja õppeasutustesse ning Tartu Ülikooli kutseõpetaja õppekava õppejõudude ja praktikajuhendajate arendusseminar Haaga-Helia Rakenduskõrgkooli.

COVID-19 leviku tõttu jäid küll mitmed esialgu planeeritud õppevisiidid ning tegevused ära. Selles tingituna ning olles säilenõtked, keskenduti projekti raames rohkem ka IT ja veebipõhiste praktikaarendus tegevustele. PRÕM programmi toel soetati 2021. aastaks 350 videopõhise refleksiooni ja koostöö keskkonna IRIS Connect litsentsi. Kestva pandeemia ajal oli videorefleksioon suurepärane võimalus õpetajakoolituse üliõpilastel turvaliselt jagada oma tegelikku õpetamispraktikat praktikaaine õppejõuga. Tudengid said koolitundide videosalvestusi vaadates näha ennast kõrvalt, mis võimaldab oluliselt põhjalikumat eneseanalüüsi. 2020. aastal valmis 5 õpetajakoolituse üliõpilaste praktikaid toetavat videot ning 2021. aastal 7 alusmoodulit ja praktikaaineid toetavat õppevideot. Videod on valminud praktikaasutuste ja TÜ õpetajakoolituse õppejõudude koostöös, toetamaks üliõpilaste õpinguid erinevatel õppekavadel. Õppevideod on heaks illustreerivaks materjaliks üliõpilastele, et veelgi paremini seostada teooria ja praktika oma õpingute käigus.

Kokku toimus TÜ tegevuste lõikes 193 erinevat sündmust, milles osalejate arv oli 5203. 

Image
Euroopa Sotsiaalfond
Praktikakogukonna tänusündmus

Praktikakogukonna tänusündmus

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“