VÕTA õpetaja kutseõpingutes

Ülikool võib arvestada teistes õppe- ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning töökogemuse, igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õpitut („varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine“ ehk VÕTA) kas täielikult või osaliselt vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmise osana, välja arvatud lõpueksamite ja lõputööde puhul. VÕTA korras õppeainete arvestamisel lähtutakse õpiväljundite võrdlusest.

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase taotluse alusel. Õpetaja kutseõpingute alusmooduliga seotud VÕTA taotluse saadab üliõpilane oma õppekava õppekorraldusspetsialistile, kes kooskõlastab selle Pedagogicumi koordinaatoriga. 

Õppeainet „Pidev pedagoogiline praktika“ VÕTA korras üldjuhul ei arvestata. Arvestatakse juhul, kui õppija on läbinud kutseaasta programmi ja tal on olnud mentor. Sellisel juhul täidab õppija alusmooduli õppeainete raames antavad pideva pedagoogilise praktika ülesanded igapäevatöö käigus õpetajana.