Väljendusõpetus

Liikmed ülikoolist:

Riina Reinsalu, Helen Hint, Andrus Org, Marvi Remmik, Ann Siiman, Maigi Vija

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Ivo Kruusamägi (MTÜ Wikimedia Eesti)

Koostööpartnerid:

MTÜ Wikimedia Eesti

Uuritavad probleemid:

Teadustöö keskmes on protsessipõhine tekstiloome, seostatuna žanripedagoogika ja ainekirjaoskusega. Uuritakse eri liiki tekstide kirjutamist nii õppijate (õpilaste, üliõpilaste) kui ka juhendajate (õpetajate, õppejõudude) vaatest. Praegused põhisuunad on seotud Vikipeedia kasutamisega õppetöö eesmärgil ning uurimistöö kirjutamise ja juhendamisega.

 • Reinsalu, R. Using Wikipedia for educational purposes in Estonia. Wiki Workshop 2023 veebis. (11.05.2023)
 • Eesti Rakenduslingvista Ühingu konverents 2023 "Keel ja keelekasutajad" Eesti Keele Instituudis (28.04.2023)
  • Leijen, D. A. J., Hint, H., Lemendik, H. Perspectives from the academic writing community on the impact of Generative AI: A discussion.
  • Vija, M. Vikipeedia kasutamine isiklikel eesmärkidel ja õppetöös: õpetajate kogemused.
 • Vija, M., & Reinsalu, R. Gümnaasiumi uurimistöö kui tekst: hetkeseis ja tulevik. Konverents "Tekstipäev" (07.11.2022)
 • Hint, H., Lemendik, H., Tragel, I, Teiva, N. K, & Leijen, D. A. J. (2022). Metadiscourse can be found everywhere, also in Estonian academic text. Konverents "Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris" Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikoolis (12.–13.05.2022)
 • Siiman, A. Vikipeedia artikli kirjutamine õppetöös: kas kasutamata võimalus? Konverents "Tekstipäev" Tartu Ülikoolis (02.12.2021)
 • Reinsalu, R. Vikipeedia ja ülikool - kas sobiv või sobimatu kooslus? Rahvusvaheline konverents "Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses" Tallinna Ülikoolis (07.10.2021)
 • Keele ja kirjanduse valdkonna töörühm. Andrus Org (töörühma juht), 2020–2022. õppeaastad
 • Emakeeleolümpiaad. Maigi Vija (žürii püsiliige), 2019–2022. õppeaastad
 • Kirjandusolümpiaad. Andrus Org (žürii esimees), 2020/2021. õppeaasta
 • Reinsalu, R., Vija, M., & Kook, K. [ilmumas] Sa tõestad sellega koolile ja ka endale, et sa oled nagu valmis inimene: üldpädevuste kujundamine gümnaasiumi uurimistöö kaudu. Emakeele Seltsi aastaraamat 68 (2022), 111–137. 
 • Hint, H., Leijen, D. A. J., & Jürine, A. (2022). Eestikeelse akadeemilise teksti tunnustest. Keel ja Kirjandus, 4,  327−353.
 • Hint, H., & Jürine A. (2021). Protsessikeskse kirjutamise kasulikkusest gümnaasiumiõpilaste kirjaliku tekstiloome oskuse kui suhtluspädevuse ühe komponendi arendamisel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 9(1), 243–273.
 • Põlda, H., Reinsalu, R., & Karu, K. (2021). Mitteformaalõpe praktikute keelekasutuses. Emakeele Seltsi aastaraamat, 66(1), 238−260. DOI: 10.3176/esa66.10
 • Põlda, H., Karu, K., & Reinsalu, R. (2021). Metaphors we learn by: practitioners’ conceptions of the meaning of nonformal learning in Estonian context. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults. http://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.3682