Õpetaja professionaalne areng esmaõppe ja erialase karjääri kontekstis

Liikmed ülikoolist:

Äli Leijen, Katrin Saks, Liina Lepp, Pihel Hunt, Anni Küüsvek, Margus Pedaste, Ingrid Koni, Natalia Edisherashvili;

TALISe raporti koostamise kontekstis 2019-2021 lisaks Merle Taimalu, Krista Uibu, Piret Luik; 

doktoriõpingutega seoses ka varasemalt Raili Allas, Tiina Anspal, Liina Malva

Uuritavad probleemid:

Kuidas toetada õpetaja professionaalset arengut õpetajakoolituse esmaõppe raames? 
Millised on õpetaja professionaalse arengu vajadused erialase karjääri kontekstis? 
Kuidas toetada õpetaja professionaalset arengut erialase karjääri kontekstis?

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • TALIS uuringu Eesti tulemuste põhjal ettekanded ja raportite koostamine 
 • Taimalu, Merle; Uibu, Krista; Luik, Piret; Leijen, Äli (2019). Õpetajad ja koolijuhid elukestvate õppijatena. OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 uuringu tulemused, 1. osa. 1., 1−154.
 • Taimalu, Merle; Uibu, Krista; Luik, Piret; Leijen, Äli; Pedaste, Margus (2020). Õpetajad ja koolijuhid väärtustatud professionaalidena. OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 uuringu tulemused. 2., 1−114.
 • Äli Leijen ja Margus Pedaste, Riigikogu kultuurikomisjonis ettekanne “Õpetajakutse pikk perspektiiv. Probleemid ja lahendused”
 • Margus Pedaste, Riigikogus riikliku tähtususega küsimuse arutelul ettekanne “Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine”
 • Saks, Katrin; Noppel, Airi; Ilves, Helen (2020). Teachers’ Awareness And Practical Activities When Facilitating Learners’ Learning Skills. European Proceedings of International Conference on Education and Educational Psychology EpICEEPSY: ICEEPSY 2020.
 • Saks, Katrin; Ilves, Helen (2020). Teachers As Promoters Of Teaching: Teachers’ Perceptions Of Their Profession, The Case Of Estonia. European Proceedings of International Conference on Education and Educational Psychology EpICEEPSY: ICEEPSY 2020.

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

 • Äli Leijen, Margus Pedaste - HTMi juures õpetaja järelkasvu töörühmas osalemine
 • Äli Leijen, Margus Pedaste - Eesti haridusstrateegia 2035 visioonidokumentide koostamise töörühmas osalemine 
 • Margus Pedaste - Hariduse kutsenõukogu liige ja esimees, õpetajate kutsekomisjoni liige 
 • Merle Taimalu - KELA riikliku õppekava uuendamise töörühmas osalemine

Publitseeritud õppematerjalid:

Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas

Publikatsioonid:

 • Saks, K., Hunt, P., Leijen, Ä., & Lepp, L. (2021). To stay or not to stay: An empirical model for predicting teacher persistence. British Journal of Educational Studies, 1-25.
 • Lepp, L., Aaviku, T., Leijen, Ä., Pedaste, M., & Saks, K. (2021). Teaching during COVID-19: The decisions made in teaching. Education Sciences, 11(2), 47.
 • Malva, L., Leijen, Ä., & Arcidiacono, F. (2021). Identifying teachers’ general pedagogical knowledge: A video stimulated recall study. Educational Studies, 1-26.
 • Hunt, P., Leijen, Ä., & van der Schaaf, M. (2021). Automated Feedback Is Nice and Human Presence Makes It Better: Teachers’ Perceptions of Feedback by Means of an E-Portfolio Enhanced with Learning Analytics. Education Sciences, 11(6), 278.
 • Malva, L. & Leijen, Ä. (2021). Eesti õpetajate, õpetajakoolituse üliõpilaste ning õppejõudude uurimistööalane kirjaoskus. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 9(2),  270–296.
 • Malva, L. & Leijen, Ä. (2020). Läbilõikeline ülevaade üliõpilaste hinnangutest Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavade sidususele 2014.–2018. aastal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8 (1), 100−127. DOI: 10.12697/eha.2020.8.1.05.
 • Allas, R., Leijen, Ä., & Toom, A. (2020). Suunatud refleksiooni protseduuri rakendamise peamised kasutegurid ja kitsaskohad õpetajakoolituse üliõpilaste ja õpetajate hinnangul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8 (2), 85–110.
 • Saks, Katrin (2020). Õpipädevus. M. Pedaste (Toim.). Üldpädevused gümnaasiumis (100−132). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis