Venekeelne laps eesti koolis

Liikmed ülikoolist:

Olga Burdakova, Jelena Nõmm, Liudmila Nikolaeva, magistriõppekavade üliõpilased

Uuritavad probleemid:

Nagu uuringutest on selgunud õpib juba praegu eesti õppekeelega kooli igas klassis 2 kuni 16 venekeelsest või kakskeelsest perest pärit last. Vene keelt võõrkeelena õpetavate õpetajate ette on kerkinud juba praegu ülesanne mitte ainult õpetada eestlastele vene keelt võõrkeelena, vaid ka toetada ja arendada kakskeelsete õpilaste suulist ja kirjalikku kõnet vene keele kui võõrkeele tundides. Erinevalt teistest riikidest puudub Eestil riiklik programm kakskeelse õpilase kõne arendamiseks. Uuringud näitavad, et vene keel võõrkeelena tundides ei viida kakskeelse õpilase kõne arendamiseks läbi spetsiaalset tööd kas üldse mitte või tehakse seda süsteemitult, ebajärjekindlalt. Töö sisu määratleb õpetaja intuitiivselt ja tihtipeale on see valik juhuslik. Vene keel võõrkeelena õpetajad ja lastevanemad tunnevad vajadust lisavahendite järele, mis aitaksid suunata venekeelse lapse kõne arengut nii vene keel võõrkeelena tundides kui ka kodus.


1. Vene-eesti kakskeelse õpilase vene kõne areng erinevates etappides.
2. Kuidas toetada ja arendada kakskeelsete õpilaste suulist ja kirjalikku kõnet vene keele kui võõrkeele tundides? Õppe-metoodiliste komplektide väljatöötamine arvestades vene-eesti kakskeelse lapse kõne arengu iseärasusi.


Liudmila Nikolaeva planeeritud doktoritöö “Muukeelse lapse vene keele toetuse mudel VKV tundides eesti õppekeelega koolis II ja III kooliastmes” eesmärk on läbi töötada uusi metoodilis-didaktiliseid põhimõtteid õppetegevuse korraldamiseks, mis vastavad riikliku õppekava nõudmistele ja VKV õpetaja töö tingimustele rühmas, kus õpivad erineva keele tasemega õpilased; luua universaalset massilist lahtist online kursust vene keele õpetamisel  II ja III kooliastmes, arvestades regioonide eripära ning defineerida vene keele toetuse mudeli integratsiooni teekonda VKV tundides eesti õppekeelega koolis haridussüsteemile.
 

Publitseeritud õppematerjalid:

  • Burdakova, Olga; Trojanova, Tatjana. Русский язык в классе с двусторонним языковым погружением. 1 класс: Методические рекомендации для учителей. Семинар для учителей русского языка. Таллинн, 17–19 августа 2020 г. Tallinn: Innove, 2020. C. 1−129.
  • Burdakova, Olga; Trojanova, Tatjana (2019). Русский язык как родной и как второй в классах с двусторонним языковым погружением. Методические рекомендации для учителей. Tallinn: Innove, 2019. C. 1−40.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

 

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis