Mitmekeelne ja -kultuuriline haridus

Liikmed ülikoolist:

Jelena Rootamm-Valter, Anna Golubeva, Elvira Küün, Mart Rannut, Andu Rämmer

Uuritavad probleemid:

Kultuuritausta ja kodukeelte arvesse võtmine õppimisel ja õpetamisel, koolikeskkonna loomisel; mitmekeelse hariduse valikud ning väljendusviisid (programmid ja mudelid); kultuuritundlik õpetamine ja selle seire koolikeskkonnas.

Lisaks

 • Kuidas kindlustada jätkusuutlik üleminek eestikeelsele õppele kõigi õpilaste hariduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks õppeprotsessi osapoolte asjatundlikul ja motiveeritul toel.
 • Kuidas tagada laste, õpetajate ja lapsevanemate valmisolek jätkusuutlikuks üleminekuks eestikeelsele õppele kõigil haridusastmetel.
 • Milline haridusmudel toetaks eestikeelsele õppele ülemineku jätkusuutlikkust.

Märksõnad: kultuuritundlik õpetamine, segregatsioon, ebavõrdsus, sotsiaalsed barjäärid,põhjuseks eesti keele oskamatus, sotsiaalsed ja kultuurilised barjäärid, akadeemilise järjepidevuse puudumine hariduses.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Elvira Küün "The Role of Sunday Schools in Maintaining the Ukrainian Language in Estonia / Pühapäevakoolide mõju ukraina keele alalhoidmisele Eestis" konverentsil "Uralo-indogermanica" TÜ Narva Kolledžis 14.10.2022
 • Elvira Küün "Educational Role of Language. Learner and Teacher ldentity" Slovakkias Nitras (Constantine the Philosopher Universify in Nitra) toimunud "Educational Role of Language (ERL)" lingvistikakonverentsil 22.06.2022
 • Elvira Küün "Vodograi ukraina keele ja kultuuri pühapäevakooli roll ukraina keele ja kultuurilise identiteedi edasikandumisel Ida-Virumaal" rakenduslingvistika kevadkonverentsil "Andmetest tõendatud teadmuseni" Tallinnas 17.06.2022
 • Elvira Küün «Возможности изучения родного языка и культуры национальными меньшинствами в Силламяэ (на примере воскресной школы "Водограй")» konverentsil "Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes" VI 14.10.2021
 • Elvira Küün „Õpetamismeetoditest keele ja kultuuri pühapäevakoolides (Nadija kooli näitel)” XXII õpetajate konverentsil 08.2021
 • Elvira Küün "Teaching methods used at Ukrainian language and culture Sunday school in Estonia" konverentsil "Sustainable Multilingualism" Kaunases 07.06.2021
 • Andu Rämmer „Dynamics of Work Values in 4 Baltic Sea Region Countries“ (Коммуникация в социально гуманитарном знании, экономике, образовании, Minsk, Valgevene Riiklik Ülikool, 13–15 mai 2021.
 • Elvira Küün «Об учебных методах, используемых в воскресной школе украинского языка и культуры "Стожары", и о роли этой школы в поддержке украинского идентитета в Эстонии» 9. Agricola päeva konverentsil TÜ Narva Kolledžis 09.04.2021
 • Jelena Rootamm-Valter “Роль образовательной среды в организации билингвального обучения по модели “+1 учитель” - Доклад на IX международной научно-практической конференции "Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: пространство самореализации личности" Minskis 11.11.2020
 • Elvira Küün „Препятствия передачи языка меньшинства от одного поколения к другому и преодоление трудностей“ konverentsil “Uralo-indogermanica IV” TÜ Narva Kolledžis 10.2020
 • Elvira Küün “Ukraina keele ja kultuuri pühapäevakoolides õppivate noorte motivatsioonilised orientatsioonid ning õpetamise eripärad” 8. Agricola päeva konverentsil TÜ Narva Kolledžis 08.2020

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

 • Haridus-ja Noorteameti töörühm “Mitmekeelse haridusasutuse õpikeskkonna kujundamine” õppekava väljatöötamine. Anna Golubeva 2021
 • Haridus-ja Teadusministeeriumi töörühm “Varajase eesti keele omandamise toetamine liitrühmas”. Anna Golubeva 2021

Publitseeritud õppematerjalid:

 • Kalmus, V.; Linno, M.; Murumaa-Mengel, M.; Remmik, M.; Rootamm-Valter, J.; Strömpl, J.; Tikerperi, M.-L. (2020). “Kvalitatiivsed uurimismeetodid sotsiaalteadustes”. Tartu: TÜ 
 • Jelena Rootamm-Valter peatükid: ‘Ettevalmistuse protsess, Uurimisprobleemi püstitamine, Uurimuse eesmärgi püstitamine, Uurimisküsimused või uurimisülesanded, Mudel uurimuse ettevalmistamises, Dokumendid, Vaatlus.

Publikatsioonid:

 • Kaprāns, M.; Rämmer, A.; Külm, M.L.; Labanauskas, L; Rasnaca, L (2022). Youth Study Baltic Countries. Tartu Ülikool.
 • Küün, Elvira (2022). Family Language Policy in Families of Ukrainian Origin: Maintaining Ties to Heritage and Fostering Well-being.- Educational Role of Language Journal, 1 (7), 58–74. DOI: 10.36534/erlj.2022.01.06. 
 • Küün, Elvira (2022) "Issues of the Language Policy of Families With Ukrainian Origin in the Estonian Educational Space“ – Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 26 (1), 103–128. DOI: 10.3176/tr.2022.1.06.
 • Küün, Elvira (2021) "Viie ukraina juurtega pere keelepoliitika mudelid Eesti kontekstis" - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 17, 159–176.
 • Rootamm-Valter, J. (2021). “Роль образовательной среды в организации билингвального обучения по модели “+1 учитель”. - Teacher education in the context of transformation processes: the space of personality self-realization. Proceedings of the IXth International scientific-practical conference Minsk, November, 11, 40−44. Minsk: Belorussian State Pedagogical University named by Maxim Tank.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Kolme minuti loengute konkursi ingliskeelne esikolm

Kolme minuti loengute konkurss ootab osalema südikaid doktorante