Mitmekeelne ja -kultuuriline haridus

Liikmed ülikoolist:

Jelena Rootamm-Valter, Sandra Järv, Elvira Küün, Anna Golubeva, Mart Rannut, Andu Rämmer, TÜ Narva Kolledži üliõpilased

Uuritavad probleemid:

Kultuuritausta ja kodukeelte arvesse võtmine õppimisel ja õpetamisel, koolikeskkonna loomisel; mitmekeelse hariduse valikud ning väljendusviisid (programmid ja mudelid); kultuuritundlik õpetamine ja selle seire koolikeskkonnas.

Lisaks

 • Kuidas kindlustada jätkusuutlik üleminek eestikeelsele õppele kõigi õpilaste hariduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks õppeprotsessi osapoolte asjatundlikul ja motiveeritul toel.
 • Kuidas tagada laste, õpetajate ja lapsevanemate valmisolek jätkusuutlikuks üleminekuks eestikeelsele õppele kõigil haridusastmetel.
 • Milline haridusmudel toetaks eestikeelsele õppele ülemineku jätkusuutlikkust.

Märksõnad: kultuuritundlik õpetamine, segregatsioon, ebavõrdsus, sotsiaalsed barjäärid,põhjuseks eesti keele oskamatus, sotsiaalsed ja kultuurilised barjäärid, akadeemilise järjepidevuse puudumine hariduses.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Elvira Küün: ettekanne «Возможности изучения родного языка и культуры национальными меньшинствами в Силламяэ (на примере воскресной школы "Водограй")» (konverents "Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes" VI, oktoober 2021)
 • Elvira Küün: ettekanne „Õpetamismeetoditest keele ja kultuuri pühapäevakoolides (Nadija kooli näitel)” ("XXII õpetajate konverents", august 2021)
 • Elvira Küün: ettekanne "Teaching methods used at Ukrainian language and culture Sunday school in Estonia" (konverents Kaunases "Sustainable Multilingualism", juuni 2021)
 • Andu Rämmer, ettekanne „Dynamics of Work Values in 4 Baltic Sea Region Countries“ (Коммуникация в социально гуманитарном знании, экономике, образовании, Minsk, Valgevene Riiklik Ülikool, 13–15 mai 2021.
 • Elvira Küün: ettekanne «Об учебных методах, используемых в воскресной школе украинского языка и культуры "Стожары", и о роли этой школы в поддержке украинского идентитета в Эстонии» (9. Agricola päeva konverents, TÜ Narva Kolledž, aprill 2021)
 • Jelena Rootamm-Valter: ettekanne “Роль образовательной среды в организации билингвального обучения по модели “+1 учитель” - Доклад на IX международной научно-практической конференции "Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: пространство самореализации личности" Минск, 11 ноября 2020.
 • Elvira Küün: ettekanne „Препятствия передачи языка меньшинства от одного поколения к другому и преодоление трудностей“ (konverents “Uralo-indogermanica IV”, TÜ Narva Kolledž, oktoober 2020)
 • Elvira Küün: ettekanne “Ukraina keele ja kultuuri pühapäevakoolides õppivate noorte motivatsioonilised orientatsioonid ning õpetamise eripärad”. (“8. Agricola päeva konverents”, TÜ Narva Kolledž, august 2020)

Publitseeritud õppematerjalid:

 • Kalmus, V.; Linno, M.; Murumaa-Mengel, M.; Remmik, M.; Rootamm-Valter, J.; Strömpl, J.; Tikerperi, M.-L. (2020). “Kvalitatiivsed uurimismeetodid sotsiaalteadustes”. Tartu: TÜ 
 • Jelena Rootamm-Valter peatükid: ‘Ettevalmistuse protsess, Uurimisprobleemi püstitamine, Uurimuse eesmärgi püstitamine, Uurimisküsimused või uurimisülesanded, Mudel uurimuse ettevalmistamises, Dokumendid, Vaatlus.

Publikatsioonid:

 • Küün, Elvira (2022) "Issues of the Language Policy of Families With Ukrainian Origin in the Estonian Educational Space“ – Trames, 26(76/71), 1, 103–128.
 • Küün, Elvira (2021) "Viie ukraina juurtega pere keelepoliitika mudelid Eesti kontekstis" - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 17, 159–176.
 • Rootamm-Valter, J. (2021). “Роль образовательной среды в организации билингвального обучения по модели “+1 учитель”. - Teacher education in the context of transformation processes: the space of personality self-realization. Proceedings of the IXth International scientific-practical conference Minsk, November, 11, 40−44. Minsk: Belorussian State Pedagogical University named by Maxim Tank.
 • Rääsk, M., Rääsk, E., Järv, S., Kirss, L., Palginõmm, K. & Pedaste, M. (2020) Ühtse Eesti kooli mudeli väljaarendamine Eestis. 

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis