Tartu Ülikooli õpetajahariduse ja haridusteaduste tegevuskava 2021–2025

14. detsembril 2021 rektoraadis kinnitatud tegevuskava keskendub nii õpetajaharidusele (õpetajate esmakoolitusele ja jätkuvale professionaalsele arengule, aga ka õppejõudude arengule) kui ka haridusteadustele. Kõigis TÜ valdkondades tegutsevate inimeste koostöös valminud tegevuskavas on seatud eesmärgid, mis kujutavad endast praegu suurt ja tähenduslikku väljakutset ning millele asetatakse fookus üle ülikooli. 

Kõige üldisemalt on Tartu Ülikooli õpetajahariduse ja haridusteaduste valdkonna sihiks tegevuskava perioodil 1) tagada piisav õpetajate järelkasv, 2) tugevdada haridusteaduste taset ja laiendada akadeemiliste töötajate hulka, 3) tagada säilenõtkus, mis võimaldab tõhusat koostööd ülikoolis ja ülikooliväliste partneritega ühiskonnas oluliste probleemide paindlikul ja tõhusal lahendamisel. Tegevuskava on jagatud neljaks osaks: teadustöö, õppetöö, inimesed ja organisatsioon ning mõju ühiskonnas. 

Teadustöö puhul on üldine eesmärk kõrgel tasemel haridusteaduslikud uuringud ja koostöö ülikooliväliste partneritega. Õppetöö üldine eesmärk on kasvatada lõpetajate arvu ja võimaldada tegevõpetajatele professionaalne areng vastavalt riiklikele vajadustele, säilitades õppetöö kõrget kvaliteeti. Inimeste ja organisatsiooniga seoses on põhieesmärk tagada kõigi valdkonna akadeemiliste töötajate kuulumine uurimisrühma ning ühtekuuluvustunne. Ühiskonnale avaldatava mõju puhul keskendutakse kahele eesmärgile. Esiteks soovitakse anda panus ühiskonnale oluliste probleemide tõstatamisel ja lahendamisel, tehes koostööd ülikooliväliste partneritega ja käivitades haridusteadusliku taskuhäälingu. Teiseks populariseeritakse tõhusalt õpetajaharidust ja -ametit, aga ka haridusteadust kui uurimisvaldkonda.

Tegevuskava koostasid TÜ Pedagogicumi arendusrühmade juhid, tegevust koordineeris TÜ Pedagogicumi juhataja professor Margus Pedaste. Tegevuskava elluviimist koordineerib TÜ Pedagogicum.

Tutvu õpetajahariduse ja haridusteaduste tegevuskavaga