Autor:
Karin Allik

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse kutsutakse esitama kaastöid

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 12, nr 1, ilmub mais 2024), mille teemavaldkond on õppekava – teooria, arendamine ja rakendamine. Erinumbri toimetajad on Tallinna Ülikooli vanemteadur Rain Mikser, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Edgar Krull ning Tallinna Ülikooli õppekavateooria dotsent Maria Erss.

Oodatud on artiklid õppekava üldteoreetiliste ja rakenduslike küsimuste teemadel kõigi haridustasemete ja -liikide lõikes (alus-, üld-, kõrg-, täiskasvanu-, kutse- ja huviharidus, eriharidus) ning kõigi ainevaldkondade lõikes.

Esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö maht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikiri tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (APA) publitseerimisjuhiste „Publication Manual of the American Psychological Association“ (7. trükk) järgi. Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti.

Erinumbri koostamise ajakava on järgmine:

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (kuni 200 sõna) hiljemalt 24.04.2023 toimetaja Rain Mikserile aadressil rain.mikser@tlu.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad autoritele otsuse resümee vastuvõtmise kohta 02.05.2023.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 11.09.2023.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 30.10.2023.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 11.12.2023.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 11.01.2024.
  7. Artiklite keeletoimetamine jaanuar – märts 2024.
  8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts – aprill 2024.
  9. Ajakirja ilmumine 01.05.2024.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (1.2. klassifikatsioon ETISe järgi), kus Eesti teadlaste uurimuste kõrval avaldatakse rahvusvaheliselt tuntud välisautorite originaalartikleid koos eestikeelse tõlkega. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena avatud juurdepääsu platvormil Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasides Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja EBSCO Academic Search Complete ning Google Scholaris.

Täiendavat infot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt eha.ut.ee. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.
 

Pedagogicumi teemaseminar XI: tehisintellekt õppetöös

Pedagogicumi teemaseminar XI: tehisintellekt õppetöös
Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Arutelugrupid saalis

Pedagogicumi teemaseminarid