Põhikooli esimese ja teise kooliastme õpilaste üldise lugemisoskuse, suhtluspädevuse ning tekstimõistmisoskuse arendamine

Liikmed ülikoolist:

Krista Uibu, Ilona Võik, Mairi Männamaa, Kelly Konetski-Ramul

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Helin Puksand, Triinu Kärbla

Uuritavad probleemid:

Milline mõju on laste/õpilaste erineva tasandi osaoskuste arendamisel nende lugemisoskusele, lugemishuvile ja üldisele tekstimõistmisele ning laiemalt suhtluspädevusele?

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

  • Triinu Kärbla ettekanne Emakeele Õpetajate Seltsi sügispäevadel 2020
  • Helin Puksandi ettekanne Eesti keele õpetajate sügiskonverentsil 13. novembril 2020

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

  • Ilona Võik, Eesti keele B2-taseme gümnaasiumieksamit ettevalmistava töörühma liige ülesannete koostajana
  • Helin Puksand, Eesti keele riigieksamit ettevalmistav komisjon (aseesimees)

Publikatsioonid:

  • Puksand, H., Uusen, A. (2020). Põhikooli I astme õpilaste valmisolek ja suutlikkus teha emakeele e-tasemetööd. Emakeele Seltsi Aastaraamat, 65(1), 192−205.
  • Kärbla, Triinu; Uibu, Krista; Männamaa, Mairi (2021). Teaching strategies to improve students’ vocabulary and text comprehension. European Journal of Psychology of Education, 36 (3), 553 −572. DOI: 10.1007/s10212-020-00489-y.
  • Puksand, H.; Uibu, K. (2021). Soolised erinevused Eesti põhikooliõpilaste funktsionaalses lugemisoskuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 9 (2), 47−71. DOI: 10.12697/eha.2021.9.2.03.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis