Õpetajakoolitus

 

Miks õppida õpetajaks?

 

Murrame müüte!

 

Õpetajakoolituse õppekavad

(sh tugispetsialistid ja haridusjuhid)

 

Bakalaureuse- ja integreeritud õpe

Eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin. Nende erialade alusteadmised aitavad eripedagoogil ja logopeedil mõista ja väärtustada iga inimese isikupära ning saada ülevaate erivajadustega inimeste tugisüsteemist. Tartu Ülikoolis on eripedagooge ja logopeede kui tugispetsialiste õpetatud juba üle poole sajandi. Neil on väga hea suhtlemisoskus ning nad valdavad suurepäraselt eesti keelt, isiksuseomadustest on olulised leidlikkus, loovus ja järjekindlus.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Põhikoolis humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise õppekava puhul saad valida viie valdkonna hulgast selle, millele spetsialiseerud. Teisalt annab meie õpe sulle ulatusliku humanitaarhariduse, mis võimaldab õppida edasi paljude õpetajakoolituse magistriõppe õppekavade alusel. Õpingute käigus omandatud nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused tulevad kasuks igas ametis.  

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Kui sind huvitavad keeled, mitmekultuurilisus ja hariduselu, siis on see õppekava parim valik erialaste põhiteadmiste omandamiseks. Sa tuled õppima Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelsesse ja -kultuurilisse keskkonda. See toetab hästi meie õppijate eesti, inglise ja vene keele oskuse ning üldkultuuriliste ja suhtluspädevuste arengut.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Klassiõpetaja viieaastane õppekava annab sulle nii magistrikraadi kui ka õpetajakutse. Meie vilistlasena saad õpetada koolis nii põhiaineid kui ka anda inglise keele või käsitöö ja kodunduse tunde juhul, kui valisid need oma lisaerialaks. Algklassides õpetades on su päevad täis tegutsemislusti ja loomisrõõmu.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saad õppida Tartu Ülikooli Narva kolledžis nii päeva- kui ka sessioonõppes. Meie üliõpilased kogevad aktiivõppemeetodeid, avatud õpikeskkonda ja koostöist õppimist. Peale koolieelses eas laste arengu ja õppimise omapära kohta vajalike psühholoogia- ja pedagoogikateadmiste saad sa teadmised ja oskused ka eesti keele kui teise keele omandamise toetamiseks lasteaias.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Õppimine koolieelse lasteasutuse õpetajaks võimaldab kogeda rohkeid aktiivõppemeetodeid, avatud õpikeskkonda ja koostöist õpet Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Lisaks psühholoogia- ja pedagoogikateadmistele koolieelses eas laste arengu ja õppimise omapärade ja kavandamise kohta saad teadmised ja oskused eesti keele kui teise keele omandamise toetamiseks lasteaias. Praktika võimaldab omandada teadmisi ja professionaalseid tööoskusi erinevaid pedagoogilisi lähenemisviise rakendavates haridusasutustes.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Kutseõpetaja õppekava on hüppelaud igale meistrile, sest õpingutest võtad kaasa juhtimis- ja juhendamisoskused kogu eluks. Teadmiste ja oskuste kõrvalt leiad siit innustavad, kokkuhoidvad ning oma ja teiste aega hindavad kaasõppijad baleriinidest kuni metsameesteni. Vilistlasena saad asuda tööle kutseõpetaja ja koolitajana, ettevõtte praktikajuhina ning muus ametis, kus tegeletakse noortega.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Selle õppekava eelisena saad kaasa laia silmaringi ning nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused, mis tulevad kasuks igas ametis. Peale selle kujundad sa loodus- ja reaalaineid inspireerivalt õpetades noorte inimeste elu ja ühiskonna tulevikku.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

sh koolimuusika eriala

Muusika õppekava alusel õppides saad oma valdkonna tuntud professionaalide juhendamisel laiapõhjalise muusikahariduse. Selle olulised osad on nii sajanditevanune pärimusmuusika kui ka tulevikkuvaatav muusikatehnoloogia.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

 

Magistriõpe

sh ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala

Ajaloo magistriõppes saad süvendatult arendada oma teadmisi Eesti, üld- ja uusima aja ajaloo, aga ka arheoloogia, kunstiajaloo, arhiivinduse ja museoloogia vallas või omandada ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse. Võrdlemisi paindlik õpe ja palju valikuvõimalusi tagavad mitmekesise õpikogemuse. Meie vilistlased leiavad enamasti erialase või sellega lähedalt seotud töökoha. 

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Magistriõppes saad teada, kuidas õpetada eesti keelt ja kirjandust huvitavalt, tänapäevaselt ja tõhusalt. Õppekavas on erialased ainekursused, didaktika- ja kutseõpingute kursused. Spetsialiseerumisvõimalused on huvitavad ning omandada saad ka lisaeriala, mille puhul on valida soome keele õpetaja, eesti keele võõrkeelena õpetaja, lõunaeesti keele ja kultuuri õpetaja, usundiõpetuse õpetaja, filosoofiaõpetaja ning ladina keele õpetaja eriala. 

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Tartu Ülikoolis on eripedagooge ja logopeede õpetatud üle poole sajandi. Meie lõpetajana saad magistrikraadi ja eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse. Tänu sellele on sul töökohti ja sihtrühmi valida beebidest eakateni.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Õppides loodusainete õpetajaks, on sul võimalus anda panus õpilaste kujundamisse vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Magistriõppe käigus mõtestad sa pedagoogilistes õppeainetes õpetamise ja õppimise olemust, samuti avastad enda potentsiaali õpilaste ja õppeprotsessi juhtimisel ning soovitud muutuste ellukutsumisel, lähtudes omandatud erialastest teadmistest ja oskustest. Sa saad õpetajakutse, et asuda tööle bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajana põhikoolis ja gümnaasiumis, ning oled väga oodatud kolleeg üle Eesti. 

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Me valmistame õpetajaid, juhte, koolitajaid ja spetsialiste ette juhtima haridusvaldkonnas innovaatilisi protsesse. Spetsialiseeruda saad kas haridusasutuse juhtimise või õppimise ja õpetamise juhtimise suunale. Sulle on toeks inspireerivad õpingukaaslased, kellega on põnev jagada ideid ja kogemusi. Õppes väärtustame sotsiaalseid oskusi, innovaatilisi ideid ja tõenduspõhist vaadet, mida toetame uuenduslike õppemeetoditega. 

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Haridustehnoloogia üheaastane ingliskeelne õppekava on mõeldud õpetamiskogemusega praktikutele, kes soovivad rakendada haridustehnoloogiat oma töös tõhusamalt. Põhiõppes jääb õpetajatel haridustehnoloogilistele võimalustele keskendumiseks sageli liiga vähe aega, kuid meie magistriõppes on see sul võimalik. Probleemipõhine ja praktiline sessioonõpe sisaldab palju meeskonnatööd ning rohke e-õpe võimaldab täiendada end ka neil, kes samal ajal töötavad ja/või elavad hoopis väljaspool Eestit. 

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Kaasava hariduse siht on pakkuda igale õppijale kuuluvustunnet ja toetust ning aktiivset, mõtestatud osalust oma potentsiaali teostamisel. Meie magistriõppest saad just sellised teadmised ja oskused, mida praegu Eesti koolides väga oodatakse. See on ka kogenud õpetajale hea võimalus arendada end koos teiste praktikutega uusima teaduse toel, sest paindlik õppekorraldus võimaldab ühitada õpingud tööga. 

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

See õppekava on mõeldud kõigile, kellel on hea keeleoskus ja sobivad eeldused ning suur soov omandada õpetajakutse. Õppima ootame nii filoloogiharidusega inimesi kui ka neid, kes kavandavad karjääripööret ja on leidnud uue kutsumuse just koolist. Intensiivne, ent samas paindlik õppekava pakub võimaluse õppida nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid väärtustavaks mitmekeelse kooli õpetajaks. 

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

sh põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja ning põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja-treener erialad

Magistriõppes on valida kaks suunda. Kehalise kasvatuse õpetaja kutseõpingute suuna vilistlasena ootab sind kindel töökoht koos pika suvepuhkusega ning huvitav töö laste ja noortega. Treener-spordijuhi suunal õppides saad teadmised ja oskused selleks, et õpetada ja treenida sportlasi algajatest maailma tipptasemeni välja. Meie vilistlasena on sul erakordne võimalus anda panus noorte ja täiskasvanute kehalise aktiivsuse suurendamisse, süstida lastesse liikumisrõõmu ja sellega parandada kogu Eesti tervisekäitumist. 

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis oma valdkonnas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus. Õppekava tugev külg on ka teooria ja praktika tihe seostamine ning individuaalne lähenemine õppijale.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

See õppekava tagab sulle põhjaliku hariduse, et saaksid asuda tööle nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme matemaatika või matemaatika-informaatika õpetajana. Mitmekülgset teoreetilist õpet saadab eri tüüpi ja põnev praktika koolides. Paindlik sessioonõpe tähendab loenguid ja muid kohtumisi pikemate õppesessioonidena, sealhulgas e-õppes, millele lisandub iseseisev töö.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Mitmekülgne ja põhjalik teoreetiline ettevalmistus põimub juba õpingute käigus praktikaga. Meie magistriõppe lõpetanule avanevad tööturul mitmekülgsed väljavaated, sest peale korraga mitme aine õpetajana töötamise on võimalik asuda tööle ka sotsiaalpedagoogina.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

sh religioonipedagoogika eriala

Kui sind huvitab maailma tundmaõppimine selle mitmekesisuses ja komplekssuses, siis on see õppekava just sulle. Religiooniuuringute tähelepanu keskmes on nii Eestis kui ka kogu maailmas päevakajalised religiooniga seotud teemad. Teoloogia põimib erinevaid distsipliine ja vaatepunkte, pakkudes nii laiapõhjalist humanitaarharidust, ning religioonipedagoogika õppe läbinuna saad õpetajakutse, et töötada nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.  

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Võõrkeeleõpetaja magistriõppes on sul rohkesti valikuvõimalusi: siin saad õppida ühe, kahe või rohkema võõrkeele õpetajaks ja lisaerialana veel mõne humanitaaraine õpetajaks. Ootame õppima kõiki, kellel on bakalaureusekraad, väga hea võõrkeeleoskus ning eeldused ja motivatsioon õpetajaametiks. Mitmekülgne üldpedagoogiline, ainealane ja metoodiline ettevalmistus on põimitud eri tüüpi praktikatega ning annab avarad võimalused asuda tööle põhikoolis, gümnaasiumis või keeltekoolis nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

Õpetajahariduse õppekava läbimine avardab su karjäärivõimalusi, sest sa saad põhjalikud aineteadmised ja õpetamisoskused, et õpetada oma erialaaineid nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Sa omandad nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted ning olulisel kohal on ka tagasiside, suhtlemis- ja juhtimisoskuste arendamine. Pooleteiseaastane sessioonõpe sisaldab rohkesti e-õpet ning annab sulle koos magistrikraadiga õpetajakutse, et pääseda kvalifitseeritud õpetajana kiiresti tööturule.

Loe õppimisest ja vaata vastuvõtutingimusi

 

 

 

Hea teada

  • Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad (või sellele vastav kvalifikatsioon) ning õpetajakutse.
  • Kui sind huvitab õpetajatöö, kuid tasemeõpe sulle mingil põhjusel ei sobi, tutvu sellega, mida pakuvad Tartu Ülikooli täienduskoolitused — seal saad koguda nii väärtuslikke teadmisi kui ka ainepunkte. Õpetaja lisaeriala täiendusõppes (60 EAP) saad õpetajatööks vajalikud pädevused, et saaksid taotleda ka õpetajakutset. 
  • Kui tahaksid rohkem kindlust selle kohta, kas õpetaja amet sulle ikka päriselt sobib, võid uurida võimalust liituda prooviks asendusõpetaja programmiga.

 

Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

Aruteluring haridusteaduste instituudi uues majas

Õpetajahariduse häkaton võimaldab üliõpilastel õpingute kohta arvamust avaldada